8 เดือน 3 ภาษีจัดเก็บพลาดเป้า 17,507 ล้านบาท

27 June 2018


8 เดือน 3 ภาษีจัดเก็บภาษีพลาดเป้า 17,507 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 1,571,788 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 60,008 ล้านบาท หรือ 4% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 28,887 และ 25,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.7 และ 25.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายคือ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีรถยนต์ และภาษียาสูบ
“การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลยังคงสูงกว่าประมาณการ และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได้ประเมินไว้ ซึ่งการขยายตัวในระดับสูงของมูลค่าการนำเข้า โดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณต่อไป”

สำหรับการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บพบว่า กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,131,629 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 10,811 ล้านบาท หรือ 0.9% สาเหตุจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 17,951 ล้านบาท หรือ 3.3% ขณะที่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 10,816 ล้านบาท หรือ 26.6% เนื่องจากมีการชำระภาษีเงินได้ปิโตรเลียมย้อนหลัง และผลประกอบการของบริษัทขุดเจาะน้ำมันปรับตัวดีขึ้น

ส่วนกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 371,693 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 5,270 ล้านบาท หรือ 1.4% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการที่สำคัญคือ ภาษีน้ำมันฯ ภาษีเบียร์ และภาษีสุราฯ จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 7,920 7,850 และ 2,620 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากปริมาณน้ำมัน เบียร์ และสุราที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ภาษีรถยนต์และภาษียาสูบ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,903 และ 4,307 ล้านบาท หรือ 8.3% และ 10.1% ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ที่ยังขยายตัวได้ดี และภาระภาษีต่อซองของยาสูบหลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ สูงกว่าที่ประมาณการไว้


ขณะที่กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 72,874 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1,426 ล้านบาท หรือ 1.9% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าประมาณการ 1,657 ล้านบาท หรือ 2.3% เนื่องจากการนำเข้าสินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้การจัดเก็บอากรขาเข้าไม่ขยายตัวตามที่ประมาณการไว้ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐและในรูปเงินบาทในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ขยายตัว 16.1% และ 6.6% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 125,931 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 25,629 ล้านบาท หรือ25.6% โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 5 อันดับแรกคือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บมจ. ปตท. ธนาคาร ออมสิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เนื่องจากผลประกอบการขยายตัวดี

นอกจากนั้นหน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 141,198 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 28,887 ล้านบาท หรือ 25.7% เนื่องจากรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium) เป็นรายได้แผ่นดิน การนำส่งรายได้ของสำนักงาน กสทช. และการส่งคืนเงินกันชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกเป็นรายได้แผ่นดินสูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ สำหรับกรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 5,859 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 597 ล้านบาท หรือ 11.3% จากรายได้ด้านเหรียญกษาปณ์ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล ยาสูบ รถยนต์ จัดเก็บรายได้ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม