ผ่านกรอบการเจรจา FTA (เพิ่มเติม) 'ไทย-ปากีสถาน' และ 'ไทย-ตุรกี'

27 June 2018


- 27 มิ.ย. 61 - พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement :FTA) (เพิ่มเติม) ไทย-ปากีสถาน และ FTA (เพิ่มเติม) ไทย-ตุรกี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ปากีสถาน และไทย-ตุรกี ต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องของ เป้าหมายการเจรจาที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับภาพรวมของประเทศทั้งไทย-ปากีสถาน และตุรกี โดยจะคำนึงถึงหลักการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมของกฎหมายภายในรองรับ

สำหรับสำคัญที่จะเพิ่มเติมในครั้งนี้จะครอบคลุมใน 11 ประเด็น คือ การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ สิ่งแวดล้อม แรงงาน ความร่วมมือให้มีความร่วมมือทางวิชาการและการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานต่างๆเห็นชอบด้วยโดยจะได้มีการจัดทำร่างเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ปากีสถานเสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 10 ภายในปี 2561 และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 4 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561


ฐานเศรษฐกิจ FTA FTA ไทย-ปากีสถาน Thansettakij FTA ไทย-ตุรกี