สนช. มอบ "หนังสือศาสตร์พระราชา รวมกฎหมายกับโครงการพระราชดำริ" ให้โรงเรียนทั่วประเทศ

5 July 2018


สนช. มอบหนังสือ "ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์ www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าวว่า ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธาน จัดพิธีมอบหนังสือ "ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" โดยมีสมาชิก สนช. , คณะกรรมการฯ , คณะอนุกรรมการ , ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี
โดย นางพิไลพรรณ กล่าวว่า หนังสือศาสตร์พระราชาฯ เป็นสิ่งที่ สนช. ตั้งใจและภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดศาสตร์ของพระราชา องค์ความรู้อันล้ำค่าของชาติ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้กับชาวไทยทุกคน และขอให้ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษา เผยแพร่และนำข้อมูลในหนังสือไปเชื่อมโยงกับวิชาชีพ หรือ สร้างความเข้าใจศาสตร์พระราชาอย่างลึกซึ้ง และนำมาปรับใช้กับชีวิตได้

ทั้งนี้ พิธีมอบหนังสือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบหนังสือ "ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ที่ สนช. ได้รวบรวม เรียบเรียง และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 13 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านนวัตกรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยพระบาทและพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน

สำหรับหนังสือศาสตร์พระราชาฯ ถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่บันทึกศาสตร์ของพระราชา และกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับไทย จำนวน 20,000 เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 เล่ม ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ www.senate.go.th


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
Zen นำศาสตร์พระราชาสร้างแกร่งธุรกิจ
น้อมนำศาสตร์พระราชา-ศก.พอเพียง ครม. อัดฉีดหมู่บ้านละ 2 แสน ดัน "ไทยนิยมฯ" กระตุ้น ศก.ฐานราก
สนช. ฐานเศรษฐกิจ โรงเรียน โครงการพระราชดำริ กฎหมาย ศาสตร์พระราชา หนังสือ Thansettakij หนังศือศาสตร์พระราชา