สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ คาด ปีนี้ต่างชาติเที่ยวไทย 39.47 ล้านคน

27 June 2018


วันที่ 26 มิ.ย. 2561 นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์และสะท้อนถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นี้ ดำเนินการสำรวจในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. และคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/2561 ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2561

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาสที่ 2/2561 เท่ากับ 94 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากการแข่งขันและต้นทุนที่สูงขึ้นจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ บวกกับราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาสนี้

ส่วนไตรมาสที่ 3/2561 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 100 โดยมีปัจจัยเสริมจากการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่พื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น จึงคาดว่า ในปี 2561 ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 39.47 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ11.53 จากปี 2560 สร้างรายได้จำนวน 2.09 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.55 จากปี 2560

การสำรวจในไตรมาสที่ 2/2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนในไตรมาส 3/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 9.64 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.79 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.47 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (รวมจีน) 4.35 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28 นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอยู่ที่ 1.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 จากปี 2560

ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2561 มีนักท่องเที่ยวไทยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 35 ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันในปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 3/2561 มีนักท่องเที่ยวไทยวางแผนเดินทางในประเทศ ร้อยละ 25 ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนเช่นกัน

สทท. เห็นว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยที่สำคัญ คือ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น พร้อมกับแผนการประชาสัมพันธ์พื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและเชื่อมต่อระบบการเดินทางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้นโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงทุกพื้นที่

ในส่วนของผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพสินค้า และการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีกลไกในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับตัวพร้อมต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวและกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ
ท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทย