พลิก 38 รายชื่อ สมัครชิง กสม.ชุดใหม่

3 July 2018


ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-25 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนั้น เมื่อครบกำหนดพบว่า มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย 1.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) , 2.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ , 3.นายกมล กมลตระกูล อดีตผู้อำนวยการ สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย , 4.นายไพศาล สุวรรณรักษา อดีตผู้บัญชาการ เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ , 5.นายประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์


l32-134d

6.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตรองประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , 7.น.ส.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี และผู้ไกล่เกลี่ย ศาลอุทธรณ์ภาค 7 , 8.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , 11.นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิศักยภาพชุมชน , 12.นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ , 13.นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) , 14.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

15.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ , 16.นางวณี ปิ่นประทีป อดีตผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 17.นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น , 18.ศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 19.นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง , 20.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 21.พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ , 22.รองศาสตราจารย์ เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 23.นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , 24.นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และอดีตอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

25.นางเมธินี รัตรสาร รองผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ , 26.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน , 27.พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , 28.นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน , 29.นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย , 30.นายเสกสรร ประเสริฐ ประธานมูลนิธิเบาะแส , 31.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัตรราชทูตไทย ประจำเนเธอร์แลนด์ และอดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ , 32.นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 33.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย , 34.นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำ จ.นครปฐม , 35.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค , 36.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , 37.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ 38.นายศาสนพงษ์ เกษะวงศ์ อาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขั้นตอนจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 8 และมาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคัดสรรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กสม. จำนวน 7 คน ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการสรรหา และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"มีชัย" ชี้ เซ็ตซีโร กสม.เพื่อส่วนรวม
มติสนช.เซตซีโร่ กสม. แต่ให้รักษาการต่อจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่
ฐานเศรษฐกิจ กสม. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Thansettakij กรรมการสรรหา