"ประวิตร" เบรกนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานตกมาตรฐาน

23 June 2018


"ประวิตร"เข้ม สั่งสะสางปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า ระงับสิทธิโควตาที่เหลือของโรงงานที่ปฎิบัติไม่ถูกต้องตามอนุสัญญาบาเซิล สำแดงเท็จให้ผลักดันกลับต้นทาง ส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงงานรับกำจัดถูกวิธี พร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิด

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 5/2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และภาวะโลกร้อน ซึ่งมีมาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าสินค้า พบว่าโรงงานไม่มีระบบการจัดการที่สามารถควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบการสำแดงเท็จของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบมาตรการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ด้วยมาตรการระยะเร่งด่วน ดังนี้ 1)ระงับการอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล ในโควต้าที่ยังเหลืออยู่ 2) กรณีสำแดงเท็จการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติก ให้ผลักดันให้มีการนำกลับประเทศต้นทางอย่างเคร่งครัด และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติกที่นำเข้าจะถูกส่งไปยังโรงงานรับกำจัดไปดำเนินการให้ถูกต้องทันที พร้อมดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ