“อสมท” ขยายเวลา 30 วัน ลั่น! “สปริงนิวส์ไม่จอดำ” แจง “พอใจเงื่อนไขการเจรจา”

15 June 2018


- 15 มิ.ย. 2561 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือ ที่ นร 6153(1)/1971 เรื่อง การขยายระยะเวลาและการเจรจาข้อเสนอการชําระค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ใจความว่า


“เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด (อ้างถึง หนังสือ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด ที่ SPTV 256106-043 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ที่ นร 6153(1)/1886 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด บริษัทฯ แจ้งข้อเสนอการชําระค่าเช่าใช้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล กับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) เป็นงวดๆ ความละเอียด ทราบแล้ว นั้น

บมจ.อสมท ขอเรียนว่า ฝ่ายบริหาร บมจ.อสมท และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้หารือร่วมกับกรรมการ กสทช. ซึ่งมีแนวทางที่จะสรุปให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย โดยข้อเสนอดังล่าวฝ่ายบริหาร จะนําเรียนแจ้งคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อทราบและอนุมัติตามระเบียบต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับบริการการใช้โครงข่ายๆ ของ บมจ.อสมท ต่อไปอย่างต่อเนื่อง บมจ.อสมท ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงาน กสทช. ขอขยายเวลาการยุติการให้บริการโครงข่ายกับบริษัทฯ ต่อไปอีก 30 วันแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)”


ฐานเศรษฐกิจ สปริงนิวส์ อสมท สปริงนิวส์ 19 Thansettakij SpringNews MCOT จอไม่ดำ