พาณิชย์เผย5 เดือนแรกจดทะเบียนบริษัทกว่า3หมื่นรายเพิ่มขึ้น5%

15 June 2018


พาณิชย์เผย 5 เดือนแรกปี 61 จดทะเบียนบริษัท 31,034 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 1,617 ราย คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มั่นใจปีนี้ยอดจด 80,000 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึง การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเดือนพ.ค. 2561 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือนพ.ค. 2561 จำนวน 5,865 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2561 จำนวน 5,120 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 745 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2560 จำนวน 5,832 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 33 ราย คิดเป็น 1%ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 538 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 345 ราย คิดเป็น 6 % และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 163 ราย คิดเป็น 3% มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 21,090 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2561 จำนวน 36,362 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15,272 ล้านบาท คิดเป็น 42 % และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2560 จำนวน 31,411 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10,321 ล้านบาท คิดเป็น 33%

สำหรับธุรกิจดำเนินกิจการถึง 31 พ.ค. 2561 ทั่วประเทศ จำนวน 703,770 ราย จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 185,492 ราย คิดเป็น 26.36 % บริษัทจำกัด จำนวน 517,083 ราย คิดเป็น 73.47% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,195 ราย คิดเป็น 0.17%

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,014 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2561 จำนวน 795 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 219 ราย คิดเป็น 28 % และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2560 จำนวน 1,074 ราย ลดลงจำนวน 60 ราย คิดเป็น 6 % ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 101 ราย คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 62 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 41 ราย คิดเป็น 4 % มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนพ.ค. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,432 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2561 จำนวน 7,893 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,461 ล้านบาท คิดเป็น 44% และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2560 จำนวน 10,432 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6,000 ล้านบาท คิดเป็น 58%“ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- พ.ค.61) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 31,034 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 1,617 ราย คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.60) ซึ่งมีจำนวน 29,417 ราย ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างชัดเจนจากภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีโอกาสเติบโตจากผลของมาตรการและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน

รวมทั้งการเร่งกระบวนการก่อสร้างโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และพ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ ภาครัฐยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กรมจึงคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย” นางกุลณี กล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท ยื่นขอจดทะเบียน