ตลท.เพิ่มดัชนีใหม่ กลุ่มหุ้นยั่งยืน-CLMV

21 June 2018


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ SETCLMV และ SETTHSI เพื่อการลงทุนหุ้นยั่งยืนและ CLMV เริ่มเผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2561

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาดกล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีใหม่ขึ้น 2 ดัชนี ดัชนีแรก คือ ดัชนี SETTHSI ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และคัดเลือกมาจากหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment List (THSI list) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนดัชนีที่ 2 คือ ดัชนี SETCLMV ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV

“ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นยั่งยืนและการลงทุนใน CLMV นั้น เป็นแนวคิดการลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและมีข้อมูลในการลงทุนตามแนวคิดดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการนำดัชนีไปใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน” ดร.รินใจ กล่าวสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นนั้น ดัชนี SETTHSI จะพิจารณาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI List) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศในปีล่าสุด และนำมาคัดกรองให้มีขนาดและสภาพคล่องตามที่กำหนด ในขณะที่ดัชนี SETCLMV นั้นจะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ในแต่ละปีจากกลุ่มประเทศ CLMV มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม หรือขั้นตํ่า 100 ล้านบาท อีกทั้งยังพิจารณาขนาดและสภาพคล่อง ซึ่งในส่วนนี้ ทั้ง 2 ดัชนีใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน กล่าวคือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ตํ่ากว่า 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยมี Turnover ratio อย่างน้อยเท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถูกนำมาคำนวณในดัชนีทั้ง 2 โดยไม่จำกัดจำนวน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯคาดว่าจะประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีทั้ง 2 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/SETCLMV และ www.set.or.th/SETTHSI

 

         หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38| ฉบับ 3,375 ระหว่างวันที่ 17-20 มิ.ย.61


หุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนี บริษัทจดทะเบียน SETTHSI SETCLMV