ไฟเขียวร่างงบอีอีซีบูรณาการ1.48หมื่นล.

25 June 2018


สนช.ไฟเขียวร่างงบประมาณปี 2562 สำหรับแผนบูรณาการขับเคลื่อนอีอีซี 1.48 หมื่นล้านบาท กระทรวงคมนาคม นำโด่งคว้างบสูงสุดที่ 1.1 หมื่นล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติรับหลักการวาระแรก ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กรอบวงเงิน 3 ล้านล้านบาท และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนที่จะสรุปนำเสนอสนช.เห็นชอบ เพื่อมีผลใช้บังคับในวันที่1ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับกรอบวงเงินดังกล่าวนี้ ได้ถูกจัดสรรไว้สำหรับแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วย โดยให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจำนวน 14,848.93 ล้านบาท โดยกระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบมากที่สุดที่วงเงิน 1.1144 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็น ของกรมทางหลวง วงเงิน 9,817.32 ล้านบาทกรมทางหลวงชนบท วงเงิน1,318.19ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร วงเงิน 9.275 ล้านบาท โดยงบส่วนใหญ่คาดว่าจะดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน เป็นต้นรองลงมาเป็นงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1,879.96 ล้านบาท แบ่งเป็น ของสถาบันการบินพลเรือน วงเงิน 38.122 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 169.99 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 1,671.84 ล้านบาท  กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือ วงเงิน 517.15 ล้านบาท กรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน 359.77 ล้านบาท  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 69.49 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน 270.66 ล้านบาท

อีกทั้ง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วงเงิน 321.85 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงิน 90.65 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วงเงิน 20 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 59.5 ล้านบาท และกรมควบคุมโรค วงเงิน 5.45 ล้านบาท เป็นต้น

 

               หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 | ฉบับ 3,375 ระหว่างวันที่ 17-20 มิ.ย.61


กรมทางหลวง งบประมาณ คมนาคม อีอีซี เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก