"THAILAND’S NEXT" แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

14 June 2018


 “THAILAND’S NEXT”  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในฐานะที่ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศที่วางเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศปละประชาคมโลก ด้วยความสำคัญดังกล่าวและการขยายพื้นที่ร่วมเพื่อสร้างเป้าหมายของชาติร่วมกันจึงได้มีการจัดสัมนาทางวิชาการขึ้นในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบันประจำปี 2561
การประชุมผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบันประกอบไปด้วย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  โดยจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในปีนี้ก้าวเข้สู่ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ หรือ THAILAND’S NEXT” ซึ่งหลักสูตร ปปร.หรือสถาบันพระปกเกล้าได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การแสดงปาฐกถาจาก ศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม การเรียนรู้ในเรื่อง Economy Lab ในหัวข้อ NEXT Opportunities รวมทั้งการฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวน เปรียบเทียบ “การเมืองเก่าและการเมืองใหม่”โดยทั้งหมดเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ภายในห้องประชุมกลุ่มย่อยแบ่งเป็น 3 ห้อง ในชื่อ 3 มิติตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ คือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อย่างไรก็ดีภายในยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมของแต่ละสูตรเพื่อฉายภาพให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจน
โดยผลสรุปที่ได้จากการประชุมย่อยจะถูกนำไปสังเคราห์และส่งต่อสู่การกลั่นกรองเป็นแนวทางการปฏิบัติ อันแสดงออกถึงการร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ชาติให้เดินหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1.มิ.ย.61 ทาง www.kpi.ac.th โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย 2561 นี้ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มาร่วมก้าวไปด้วยกันกับ   “THAILAND’S NEXT”

 


ไทยแลนด์ 4.0 THAILAND’S NEXT วปอ.