ก.ล.ต.ผ่อนเกณฑ์การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์

15 June 2018


ก.ล.ต. ผ่อนคลายเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบได้ หากมีกลไกอื่นที่สามารถทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.)  ออกประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในครอบครอง ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ราย ทำหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำวัน (day to day operation)

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไว้ในครอบครอง อาจจัดให้มีกลไกหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับลูกค้ามีได้น้อยกว่า และการกำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่ภาคธุรกิจโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการรายงานข้อมูล รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ จึงช่วยให้ผ่อนคลายเกณฑ์ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ทรัพย์สินของลูกค้า