เห็นชอบ! ร่าง ก.ม.คุ้มครองการดำเนินการองค์กรสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์ เป็น ก.ม.

15 June 2018


สนช. เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ฯ เป็นกฎหมาย

สนช. มีมติ 174 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย คุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผล ในการสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบ


org_7261932003วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์ www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าวว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 174 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตราขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2539 ที่มีจุดมุ่งหมายหลักห้ามรัฐภาคีทดลองอาวุธนิวเคลียร์และระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญาได้กำหนดให้องค์การสนธิสัญญาฯ และผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์การได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การในอาณาเขต หรือ การควบคุมของรัฐภาคี สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับเมื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ จะช่วยเสริมสร้างบทบาทประเทศระดับสากลในเรื่องของการลดและการไม่เผยแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ทำให้ไทยสามารถต่อยอดและยกระดับบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสร้างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมความเป็นสากล


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ร่วมวงหนุน! "ลดอาวุธนิวเคลียร์" สนช. เห็นชอบสนธิสัญญา CTBT
โสมแดงขู่ล้มโต๊ะ! หาก 'สหรัฐฯ' ไม่เลิกกดดัน 'นิวเคลียร์' และซ้อมรบร่วมโสมขาว
สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฐานเศรษฐกิจ นิวเคลียร์ Thansettakij ทดลองนิวเคลียร์ สนธิสัญญา ห้ามทดลองนิวเคลียร์