เปิดลิสต์! "8 เดือน ปฏิรูปด่วน" ร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน

15 June 2018


'กอบศักดิ์' ชู 6 กรอบปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน ย้ำ! 8 เดือนจากนี้ รัฐบาลผลักดัน "โครงการเพื่อประชาชนสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก"

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวในงาน Meet The Press หัวข้อ "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน" (Reform Together) มี 6 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.ด้านแก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อาทิ ไม้มีค่า รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม เช่น ไม้พยุง ไม้สัก เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้แก่ประชาชน อีกทั้งสนับสนุนจัดกองทุนสร้างผู้นำชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสนับสนุนการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและทำให้ควบคุมปริมาณและราคาสินค้าเกษตรได้อีกด้วย

2.ด้านแก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

3.ด้านการแก้โกง สร้างความโปร่งใส มีการเฝ้าระวัง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการให้โอกาสภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต

4.ด้านการมีส่วนร่วมในการปกครอง มีการสร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง อาทิ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อบรมครูผู้สอน สร้างหลักสูตรและสื่อการสอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และจัดให้มีสภาประชารัฐท้องถิ่น

5.ด้านการปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน โดยมีการวางระบบ Big Data ภาครัฐ พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และมีการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน

6.ด้านสร้างอนาคตไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้มีการส่งเสริม Start Up สนับสนุนโซลาร์รูฟเสรี โดยเปิดให้ซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟได้อย่างเสรี รวมถึงการจัดรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนและระบบสื่อดิจิทัล พร้อมเครือข่ายเกี่ยวกับป่าชุมชนต้นแบบ "พิทักษ์ป่าพัฒนาชาติ"

โดยในระยะเวลา 8 เดือนนับจากนี้ต่อไป รัฐบาลพร้อมผลักดันโครงการเพื่อประชาชน : "Strength From Bottom" เข้มแข็งจากฐานราก โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีกองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน และเปิดสภาประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ผลักดัน พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน , พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน และ พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ธนาคารต้นไม้ ธนาคารปูม้า , พ.ร.บ.ป่าชุมชน ไม้มีค่าตัดได้ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และการปลดล็อคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ธนาคารที่ดิน , พ.ร.บ.ขายฝาก โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และโครงการยาเพื่อประชาชน

อีกทั้ง มีการปฏิรูปกระทรวงต้นแบบ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“กอบศักดิ์” ดันปฏิรูป 6 เรื่อง เสร็จใน 8 เดือน ก่อนเลือกตั้ง เหนียมถูกถามนั่งเป็น รมต. อีก หาก "บิ๊กตู่" อยู่ต่อ บอก “แล้วแต่นายกฯเลย”
‘วีระศักดิ์’สวมหมวก 3 ใบ ลุยปฏิรูปโครงสร้างท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
ฐานเศรษฐกิจ ปฏิรูป กอบศักดิ์ ภูตระกูล Thansettakij Reform Together