นายกฯชมนิทรรศการมรภ.นครสวรรค์แนะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัย

12 June 2018


นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แนะให้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า กระจายรายได้สู่ประชาชน

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วย 1) ผลงานกิจกรรมสิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติ จากสมุนไพรและเครื่องทอลายอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 2) โครงการกิจกรรมค่าย Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Camp ซึ่งเป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ประสานงานโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3) นิทรรศการด้านการศึกษาการพัฒนาและผลิตครู ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4) นิทรรศการผลงานของนักเรียนและนักศึกษา อาทิ โครงการศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนครทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนิทรรศการด้วยความสนใจ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับเด็กหญิงกชพร สิงห์ดา นักเรียนยุวทูตความดีจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเปิดโลกทัศน์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้ง ได้ชมผลงานของนายสมโภชณ์ วันทัศน์ ที่ได้นำเครื่องตัดหญ้าทั่วไปมาดัดแปลงเป็นเครื่องดำนาขนาดเล็ก โดยนายกรัฐมนตรีได้ซื้อผลงานชิ้นนี้ จำนวนมูลค่า 15,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาต่อยอดให้กับเด็กและเยาวชนนำไปขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบเครื่องดำนาขนาดเล็กดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยนำไปทดลองใช้ด้วยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและขอให้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า กระจายรายได้สู่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นแหล่งกระจายรายได้ของคนในพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาครู ให้ครูฝึกทักษะกระบวนการคิด และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาสืบทอดให้นักเรียนตามความเหมาะสม และนำไปปฏิรูปพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นต่อไป
นิทรรศการ งานวิจัย สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เครื่องดำนาขนาดเล็ก