นายกฯประชุมการพัฒนาศก.และสังคมกลุ่มเหนือตอนล่าง 2ย้ำหนุนงบตามแผนงาน-เร่งด่วน

12 June 2018


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เน้นย้ำรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน และความเร่งด่วน สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่า ก่อนการเดินทางมาประชุมได้ถือโอกาสเข้ากราบหลวงปู่ลี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดหัวตลุกวนาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหลวงปู่ที่มีความประพฤติดี โดยเฉพาะเรื่องการอบรมสั่งสอนคน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้แนะนำนางสาวพิชญา ทวีสิทธิโชคชัย นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ และเปิดโอกาสให้กล่าวแนะนำตัวเองต่อที่ประชุมฯ โดยนางสาวพิชญาได้กล่าวแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ถึงความใฝ่ฝันเมื่อเรียนจบแล้วต้องการทำงานรับราชการตำแหน่งทูต ในกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมถึงความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปเรียนพิเศษ ถือเป็นตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ พร้อมขอผู้ใหญ่ช่วยกันสนับสนุน และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่มุ่งหวังไว้ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุม

สำหรับข้อเสนอการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hab) อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพจังหวัดนครสวรรค์ ทางจังหวัดขอรับการสนับสนุนโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งขอให้กรมชลประทานศึกษาแนวคิดการวางระบบท่อส่งน้ำไปพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และปรับปรุงถนนสายแยกจากถนนสาย 3212 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณา พร้อมกำชับเรื่องของการวิจัย ให้วิจัยให้ตรงตามความต้องการ สามารถต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนการวางระบบท่อขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และให้คำนึงถึงหลักเหตุและผล เหมาะสมกับงบประมาณในการดำเนินการ

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มจังหวัดฯ ขอรับการสนับสนุนให้มีระบบชลประทานที่ดี เพราะกลุ่มจังหวัดฯ เป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ แต่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นประจำทุกปี นายกรัฐมนตรีขอให้แยกกิจกรรมให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมไหนควรทำก่อนหรือทำหลัง กิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมเร่งด่วน และกิจกรรมไหนอยู่ในแผนการใช้งบประมาณประจำปีแล้ว เพื่อลดความซ้ำซ้อนการพิจารณางบประมาณ พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อไป3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดฯ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านทั้งปิง ยม น่าน เจ้าพระยา และสะแกกรัง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดฯ เป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญของประเทศ เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง ไปสู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรับการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วย โครงข่ายคมนาคมทางถนน โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอให้เร่งรัดดำเนินการศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และโครงข่ายคมนาคมขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามผลการศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือ รวมถึงลดต้นทุนการขนส่ง

ด้านโครงข่ายคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวชี้แจงว่า โครงการทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา อยู่ในแผนการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะใช้งบประมาณในปี 2561 - 2565 ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการต่อไป ด้านโครงข่ายคมนาคมทางราง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อยู่ระหว่างดำเนินการรถไฟทางคู่ เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถสนับสนุนการขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเส้นทางรถไฟเดิมจะใช้เป็นเส้นทางเส้นรอง พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณา และศึกษาผลกระทบของโครงการต่อไปและ 5. ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกถึง 2 แห่ง คือ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จึงขอรับสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยขอขยาย ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกห้วยขาแข้ง-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “อุทยานเมืองเก่าพิจิตร” จังหวัดพิจิตร

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเรื่องการขยายถนนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ขอให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก อย่าทำลายป่าไม้จนกระทบสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และเส้นทางน้ำ ขอให้หาแนวทางใหม่แทนการขยายถนน เช่น มีการบริหารจัดการช่วงเวลาการท่องเที่ยว จัดระบบการขนส่งคอยรับส่งนักท่องเที่ยว แทนการนำรถเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว ขอให้คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จะพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมของแผนงาน โครงการ และความเร่งด่วน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณของแผ่นดินด้วย โดยจะไม่สนับสนุนงบประมาณทุกอย่างตามที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอมา เพราะต้องการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายกรัฐมนตรี งบประมาณ นครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม