Sustainable Design สร้างอาคารอุตสาหกรรมสีเขียว

19 June 2018


Sustainable Design สร้างอาคารอุตสาหกรรมสีเขียว

เทรนด์อุตสาหกรรมสีเขียว กำลังเป็นเทรนด์สำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมให้ความใส่ใจอย่างมาก นอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างกำไรในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับหลายๆ ส่วนของกระบวนดำเนินงาน อาทิ การพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

“โสภณ ราชรักษา” ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไทคอน บอกว่า ภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม หันมาให้ความสำคัญ และเริ่มลงทุนพัฒนาอาคารเขียวมากขึ้น ซึ่งไทคอนได้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากลมากว่า 4 ปี และไทคอนยังกำหนดเป็นนโยบาย การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร สำหรับอาคารที่พัฒนาใหม่ต่อจากนี้ต้องเป็นอาคารเขียวระดับสากลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันไทคอนมีอาคารที่ได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียวมากมาย ทั้งมาตรฐาน LEED และมาตรฐาน EDGEข้อดีของการพัฒนาอาคารเขียว ได้แก่

1. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงงานและคลังสินค้าสีเขียวจะช่วยลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ผ่านการบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้นํ้า การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้อาคาร  นับว่าเป็นการรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นหลังด้วย

2. ประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาอาคารเขียวจะมีการควบคุมงานในระหว่างการก่อสร้างไม่ให้รบกวน หรือส่งผลกระทบต่อชุมชมที่อยู่รอบข้าง มีการกำจัดวัสดุเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยรอบๆ โรงงานและคลังสินค้า เมื่อไม่มีผลกระทบ ต่อชุมชนก็จะช่วยลดการร้องเรียนอันจะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการจ้างงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย3. เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ แบ่งออกเป็น ผลดีโดยตรงต่อธุรกิจ คือ ช่วยลดต้นทุน จากการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร สะท้อนวิสัยทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านธุรกิจและสร้างโอกาสในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ หากอาคารผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวไทยจะสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (FAR) ได้ 5-20% อีกด้วย ผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน ภายในอาคาร เมื่อระบบภายในอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน นับเป็นการสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงานได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับมาตรฐานรับรองอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design คือระบบประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่พัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน TREES หรือ Thai’s rating of energy and environment sustainability ระบบประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งถูกพัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย, มาตรฐาน EDGE หรือ Excellence in Design for Greater Efficiencies มาตรฐานอาคารเขียวและการวัดผลการก่อสร้างอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมในการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคาร สำหรับตลาดเกิดใหม่ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก

“ดร.ทวีพร พูลเกษ” รองผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนของไทคอน บอกว่า อาคารอุตสาหกรรมสีเขียว จะต้องมีการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) มีการพัฒนาปรับปรุงทุกระบบในอาคารอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรวางแผนการพัฒนาอาคารตั้งแต่เริ่มต้น ปลูกฝังและทำความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการพัฒนาอาคาร ผลที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร พนักงานและชุมชน ที่สำคัญควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาคารเขียวมาให้คำแนะนำ หรือเลือกใช้ผู้พัฒนาอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานและคลังสินค้าสีเขียว อย่างไรก็ตามในยุคแห่งการลงทุนด้านอุตสาหกรรม การเลือกใช้โรงงานและคลังสินค้าสีเขียวแบบพร้อมเข้าใช้งานทันทีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกรวดเร็ว

เทรนด์อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นทิศทางที่ผู้ประกอบการทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในประเทศไทยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ส่งเสริมและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมใน “อุตสาหกรรมสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีรับเดือนแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกนี้ไม่น้อย

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 ฉบับ 3,374 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 2561


โรงงาน ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมสีเขียว คลังสินค้า สิ่งแวดล้อม ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น