อุตฯหารือเอกชนเหนือตอนล่าง2 เร่งโครงการ bio complexจ่อชงครม.เดือนนี้

11 June 2018


รมช.อุตสาหกรรมหารือเอกชนภาคเหนือตอนล่าง2 เร่งโครงการ bio complexเตรียมเสนอครม.พิจารณาภายในเดือนนี้

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์

โดยนายสมชายฯ กล่าวว่า ภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีข้อเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (bio complex) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณในการลงทุน 41,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวฯทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้บรรจุเป็นโครงการนำร่อง bio complex ในมาตรการเร่งรัดการลงทุนในประเทศ ภายใต้มาตรการพัฒนา อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561 - 2570 แล้วทั้งนี้โครงการนำร่อง bio complex มีมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ 1)การกระตุ้นให้เกิดความต้องการของตลาดในประเทศ 2)การเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยจะผลักดันภาคเอกชนลงทุนด้านชีวภาพของประเทศใน 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครสวรรค์ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3)มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต โดยพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และ4)มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: COBE) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

หากมีการขับเคลื่อน bio complex ให้เป็นรูปธรรมได้ตามแผนเร่งรัดการลงทุนในประเทศ จะสามารถทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศได้ประมาณ 190,000 ล้านบาท และในปี 2570 เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 75,000 บาทต่อครัวเรือน โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนนี้นอกจากนี้ภาคเอกชนในพื้นที่ยังได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากพืชหลักในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง โดยภาคเอกชน ขอให้ช่วยสนับสนุน 3 ข้อ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3212 จากการจราจร 2เลนให้เป็นถนน 4เลน เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย การวางท่อส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตร และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางในการส่งเสริมให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นศูนย์กลางในการผลิตมันสำปะหลัง มีการผลักดันการใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้นด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม นครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่าง2 bio complex