IFECเร่งจัดประชุมก.ค.นี้

19 June 2018


2 กรรมการไอเฟค เดินหน้าจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่เกิน 7 กรกฎาคมนี้ ยึดคำสั่งก.ล.ต. ชี้ขาด

นายฉัตรณรงค์  ฉัตรภูติ กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือถึงกรรมการของบริษัทที่เหลือ 3 รายให้เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

ระหว่างนี้ได้ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% เสนอรายชื่อกรรมการเข้ามา จากที่ยังมีตำแหน่งว่าง 6 ราย เพื่อให้ครบองค์ประชุม 9 ราย

ส่วนกรณีที่นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ กรรมการบริษัท มีหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ระบุว่า ตนได้ส่งหนังสือไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งการไม่รับจดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการอีก 2 ท่านคือ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ โดยขอให้ทบทวนอีกครั้ง พร้อมได้นำหนังสือและพยานเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

“ประเด็นนี้ไม่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ของกรรมการที่เหลือ 2 ราย คือผมและพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ เพราะคำสั่งก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ถือว่าถึงที่สุดแล้ว การกระทำของนายศุภนันท์ เป็นการขัดขวาง ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 มีความผิดตามมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ก.ล.ต. มีหนังสือสั่งการให้กรรมการบริษัท ที่เหลือ 3 ราย คือ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์, นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนและวิธีการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ยืนยันจำนวนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยบุคคลเพียง 3 รายดังกล่าว

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์  จึงทำให้ปัจจุบันมีกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัท จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภนันท์ นายฉัตรณรงค์ และพล.ต.บุญเลิศ ตามเดิมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เคยมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการรายนายธิติพันธ์ เทพผดุงพร ตามที่บริษัทร้องขอไปก่อนหน้านี้

              หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 | ฉบับ 3,373 ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย.61


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC