สำรวจรัฐเบงกอลตะวันตก อีกหนึ่งตลาดที่น่าลงทุนในอินเดีย

25 June 2018


5263265"อินเดีย" ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ หนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียที่มีประชากรมากถึง 1.3 พันล้านคน และมีบทบาทสำคัญในเวทีเศรษฐกิจโลก ปัจจุบัน ในยุคของรัฐบาลนายนเรนทร โมดี มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน แปลงกฎหมายการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ เพื่อลดกำแพงภาษีทางการค้าภายในประเทศ การเร่งผลักดันโครงการที่สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เห็นได้จากข้อมูลของธนาคารโลกที่ระบุว่า รายได้ประชากรอินเดียต่อคนในปี 2559 สูงขึ้นถึง 70% จากเมื่อปี 2550 และมีแนวโน้มสูงขึ้นแปรผันตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอินเดีย

นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังคาดการณ์อีกว่า ในปี 2561-2562 เศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตถึง 7.4% จากเดิมที่โตเพียง 6.7% โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการปฏิรูปโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  ประกอบกับนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะใน “รัฐเบงกอลตะวันตก” ที่เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจและมีศักยภาพดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

รัฐเบงกอลตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงอุตสาหกรรมเมืองอมฤตสร-เมืองกัลกัตตา (Amritsar-Kolkata Industrial Corridor Project-AKIC) ซึ่งพาดผ่าน 7 รัฐ และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอินเดีย มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในรัฐอย่างมีนัยสําคัญ มีแรงงานที่มีศักยภาพที่พร้อมรับการฝึกอบรม และนิยมทํางานในระยะยาวโดยไม่ย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานบ่อย

นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง โดยมีโครงข่ายถนนหลวงภายในรัฐหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของอินเดีย

มีท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา และ Bagdogra และมีท่าเรือถึง 4 แห่ง ประกอบกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลรัฐเบงกอลตะวันตก ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลส่วนกลาง โดยเฉพาะแผนการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก 3 แห่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้า ซึ่งแต่เดิมนักลงทุนต้องอาศัยการขนส่งสินค้าผ่านทางท่าเรือนํ้าลึก จากรัฐอื่นๆ อาทิ เมือง มุมไบ รัฐมหาราษฎร
นอกเหนือไปจากความพยายามของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว อินเดียยังมีโครงการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนด้วย อาทิ การพัฒนา Industrial Park ให้แก่ธุรกิจในสาขาต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง อาทิ Poly Park, Integrated Chemical Park, Garment Park, Food Park, IT Park และ Gems and Jewelry Park ซึ่งรัฐบาลได้แสดงความพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการจัดสรรที่ดินให้แก่นักลงทุนทั้งในรูปแบบการเช่าระยะยาวในราคาตํ่า หรือขายให้เอกชนถือครอง

ที่ผ่านมา รัฐบาลรัฐเบงกอลตะวันตกได้ดําเนินการพัฒนาให้รัฐมีศักยภาพโดดเด่นอย่างจริงจังเพื่อดึงดูดนักลงทุน ซึ่งเห็นได้จากการได้รับการจัดอันดับให้เป็นรัฐที่มีความง่ายในการดำเนินธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business เป็นลําดับที่ 1 ของอินเดีย นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม Bengal Global Business Summit (BGBS) ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนภายในรัฐอย่างเป็นรูปธรรม                   จากเหตุผลต่างๆ ข้างต้น รัฐเบงกอลตะวันตกจึงเป็นอีกรัฐหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติไม่เฉพาะแต่ในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่านั้น แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อตั้งสวนอุตสาหกรรมต่างๆ ยังเปิดโอกาสให้แก่การลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ อาหาร สารสนเทศ รวม ทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ
นอกจากนี้ การมีทำเลที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงการค้าสู่ภูมิภาค อื่นๆ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถรองรับการขยายตัวของโครงการความเชื่อมโยงใน กรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล หรือ BIMSTEC และโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการความเชื่อมโยง บังกลาเทศ-ภูฏาน-อินเดีย-เนปาล ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตในรัฐเบงกอลตะวันตกสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานกับประเทศ อื่นๆ ในอ่าวเบงกอลได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐเบงกอลตะวันตกจะมีพัฒนาการที่ดีในหลายๆ ด้าน แต่นักลงทุนที่สนใจยังคงต้องคำนึงถึงปัญหาต่างๆ อาทิ การได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับการลงทุนที่ห่างไกลจากชุมชน และขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็น และปัญหากลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นด้วย กระนั้นก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า ที่ผ่านมา ปัญหาดังกล่าวได้รับการหยิบยกขึ้นพูดถึงในหลายโอกาสจากผู้แทนของประเทศต่างๆ ที่มีการลงทุนในพื้นที่ จึงเชื่อได้ว่า ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในอนาคต

พบกับอัพเดตความเคลื่อน ไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ [email protected]

|คอลัมน์ : ชี้ช่องจากทีมทูต
|โดย : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงนิวเดลี

|หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3373 ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย.2561ลงทุนในอินเดีย Thansettakij รัฐเบงกอลตะวันตก