กรมการข้าวนำคณะชาวนาพบนายกฯ ใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ลั่น! จะสามัคคีรวมตัวองค์กรเป็นหนึ่ง

8 June 2018


วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำเกษตรกร ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดจากทั่วประเทศ ชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประจำปี 2561 นายกและผู้แทนสมาคมชาวนา จำนวน 8 สมาคม และชาวนารุ่นใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวและให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทย รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละปลูกข้าวให้คนไทยและชาวโลกได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานชาวนาไทย ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอาชีพการทำนาในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งชาวนา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-9 มิ.ย. 2561 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร
ในโอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ในฐานะผู้นำชาวนา จำนวน 9 องค์กร ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชน สมาคมชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน สมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย สมาคมเกษตรกรไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กล่าวปฏิญญาชาวนาต่อหน้านายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ดังนี้

1.ชาวนาไทยจะรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำรงตนเป็นพลเมืองดี อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2.ชาวนาไทยจะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อความเป็นเอกภาพ ความเป็นปึกแผ่น และความเข้มแข็งของชาวนาไทยทั้งประเทศ โดนการรวมตัวกันเป็นองค์กรชาวนาเพียงหนึ่งเดียว เพื่อนำพาชาวนามุ่งสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3.ชาวนาไทยจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถดำเนินการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสืบไป
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
พาณิชย์เปิดตลาดใหม่ จับมือโมเดิร์นเทรดทำตลาด “แปรรูป-น้ำนมข้าว” กรมการข้าวได้ทีเฟ้น “แปลงใหญ่” เพิ่มผลิต กข43 อีก 1.8 แสนไร่
กรมการข้าวเตรียมแจก "7 พันธุ์ข้าวพระราชทาน" ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 61
ชาวนา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ Thansettakij กรมการข้าาว ชาวนาพบนายกฯ