ตลท. เร่ง IFEC จัดประชุดผู้ถือหุ้น

8 June 2018


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่

- 8 มิ.ย. 61 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 เกี่ยวกับ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการโดยไม่ชักช้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอให้กรรมการบริษัทเร่งจัด ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (IFEC) โดยนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ว่ามติการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นไม่มีผลตามกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดําเนินการให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้ยื่นคําขอจดทะเบียนกรรมการเพิ่มเติม 2 ราย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียดปรากฏตามข่าวบริษัทวันที่ 28 พ.ค. 2561)

เมื่อวานนี้ (7 มิ.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายชื่อกรรมการเพิ่มเติม 2 รายตามที่บริษัทยื่นคําขอ ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการเพียง 3 ราย ซึ่งต่ํากว่าองค์ประชุม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการที่เหลืออยู่มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนตําแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว และสํานักงาน ก.ล.ต. ได้สั่งให้กรรมการบริษัทเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยทันที และให้นายศุภนันท์ ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC ต้องดําเนินการเปิดเผย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว (รายละเอียดปรากฏตามข่าว ก.ล.ต. วันที่ 7 มิ.ย. 2561)

บัดนี้ IFEC ยังไม่ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน กําหนดให้ IFEC มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันที่ 8 มิ.ย. 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ IFEC เร่งแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งขอให้ กรรมการเร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่


ฐานเศรษฐกิจ ตลท. ประชุมผู้ถือหุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ไอเฟค Thansettakij