สนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก เกิน100ล้านเสีย5%

26 May 2015


การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  มีการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (...)ภาษีการรับมรดก พ.. ...ภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาแล้วเสร็จ โดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่า ร่างพ...ภาษีการรับมรดก มีทั้งหมด 38 มาตรา กรรมาธิการวิสามัญฯมีการแก้ไข 12 มาตรา ซึ่งได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในสาระสำคัญที่มีการแก้ไขแล้ว ซึ่งครม.ไม่ติดใจ


หลังจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช. ให้สมาชิก สนช.ที่สงวนคำแปรญัตติไว้ได้อภิปรายเป็นรายมาตรา ส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงหลายประเด็น อาทิ  กรณีการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเลี่ยงเสียภาษี  ทำให้นายสมหมาย ภาษี  ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการฯคุยกันอย่างลึกซึ้งเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในกฎหมาย พยายามเขียนกฎหมายให้ง่าย ไม่อยากให้เกิดความยุ่งยากแก่กรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษี และไม่ให้เครียดทั้งผู้เสียภาษีและผู้เก็บภาษีใครจะเบิกเงินมาใส่ตุ่มก่อนตายก็ขอให้เลือกเองหลังเปิดให้มีการอภิปรายที่ใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ในที่สุดที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างพ...ภาษีการรับมรดก ด้วยมติ 145 : 5 เสียง และงดลงคะแนน 10 เสียง


สำหรับสาระสำคัญของร่างพ...ภาษีการมรดก อาทิ มาตรา 3 กฎหมายนี้ไม่บังคับใช้กับมรดกที่เจ้าของมรดกตายก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ และไม่บังคับใช้กับมรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก  มาตรา 12 ผู้รับมรดกแต่ละรายไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังกำหนดให้พิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกทุก 5 ปี โดยนำอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์คำนวณเพื่อใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั้นมาประกอบพิจารณาด้วย 


มาตรา 13 ผู้เสียภาษีมรดก ไม่ใช้บังคับแก่ 1.ผู้รับมรดกที่ประสงค์เพื่อประโยชน์ในกิจศาสนา การศึกษา และสาธารณประโยชน์ 2.หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์ 3.บุคคลหรือองค์กรระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยที่มีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ


มาตรา 14  มรดกที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่  1.อสังหาริมทรัพย์  2.หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3.เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกับที่เจ้าของมรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน หรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 4.ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 5. ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา


มาตรา 15 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันได้รับทรัพย์สินมรดก  ดังนี้ 1.กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 2.กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯในวันที่ได้รับมรดก                        


มาตรา 16  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคำนวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องการเสียภาษีตามมาตรา 12 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 มาตรา 17 ต้องยื่นเสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก มาตรา 19 ผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในกำหนดเวลาให้เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้องจ่าย มาตรา 33 ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และมาตรา 37 เจ้าพนักงานที่นำข้อมูลของผู้เสียภาษีไปแจ้งแก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฯลฯสนช. พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ร.บ.