ระดมสมองครั้งสุดท้าย! ก่อนขับเคลื่อน "กันโกงเชิงนโยบาย"

6 June 2018


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดรับฟังความเห็นรอบสุดท้าย ร่างแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ก่อนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผล

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฯ และนายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน วิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง ในการนำเอาหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็น (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดรับฟังความเห็นครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละภาคส่วน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ภายหลังการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและร่วมกัน “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” อันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมกันทั้งประเทศต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
‘MTC’ ปัดโกงลูกหนี้
เล็งออกกม. คุม “เหมืองขุดเงินดิจิตอล”  วิษณุ เผย ระวังการมีใช้บิทคอยน์ซื้อเสียงโกงเลือกตั้ง
ป.ป.ช. ฐานเศรษฐกิจ ระดมสมอง ทุจริต โกง Thansettakij โกงเชิงนโยบาย