หนุนจองเครื่องเกี่ยวข้าวผ่านแอพฯลดต้นทุนชาวนา

31 May 2018


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ว่า ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการเพิ่มรายได้เกษตรกร ปี 2561 – 2562 การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยแอพพลิเคชัน “จองรถเกี่ยวนวดข้าว”


โดยเป็นการบูรณาการการจัดทำ Application รถเกี่ยวข้าว ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีจังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช พัทลุง ราชบุรี นครปฐม และนครสวรรค์ ซึ่งกำลังเร่งติดตามผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้กับเครื่องทุนแรงการเกษตรต่าง ๆ อีกด้วย

รวมทั้งเห็นชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกร วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5) สำหรับสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5) ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอด 5 ปีแรก วงเงินชดเชยรวม 250 ล้านบาท ลูกค้าสามารถชำระคืนได้ไม่เกิน 10 ปี (ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับการช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมค่าเช่าที่นา ได้มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือ 2 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านา โดยลดลงไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาท ส่วนการกำหนดช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ชาวนาสามารถร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดได้  2) มาตรการลดหรืองดค่าเช่านาให้แก่ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติ ถ้ากรณีเสียหายบางส่วนให้ลดตามส่วนแห่งความเสียหาย และกรณีเสียหายทั้งหมดให้งดค่าเช่านาสำหรับปีนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ พืชเศรษฐกิจที่แปรรูปเป็นพลังงาน (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย) โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า โดยมียุทธศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทราย (2558-2569) ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง (2558-2569) และยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558–2579 (AEDP 2015) โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2579 ส่งเสริมการผลิตการใช้เอทานอล 11.3 ล้านลิตรต่อวัน และส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวันรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง คตน. คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล