วธ.เผยโพล“วันวิสาขบูชา”ปชช.75% ทราบเป็นวันสำคัญของโลก

28 May 2018


วธ.เผยผลโพล “วันวิสาขบูชา” ปชช.ร้อยละ 75 ทราบเป็นวันสำคัญของโลก ร้อยละ 90 ระบุ เป็นวันประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ปชช. ตั้งใจเวียนเทียน-แต่งชุดไทยไปทำบุญ-เข้าวัดปฏิบัติธรรมกับคนในครอบครัว-ญาติ-แฟน แนะผลิตสื่อเผยแพร่ โซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค-ไลน์-ทวิตเตอร์-อินสตาแกรม ดึงคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,599 คน ทั่วประเทศ ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่า ร้อยละ 75.23 ทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ “วันวิสาขบูชา”เป็นวันสำคัญของโลก และร้อยละ 90.62 ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือความสำเร็จ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานส่วนสิ่งที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้พบว่า ร้อยละ 70.33 จะไปเวียนเทียน ร้อยละ 63.02 แต่งชุดผ้าไทยไปทำบุญตักบาตร ร้อยละ 50.23 แต่งชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร้อยละ 49.86 ถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ร้อยละ 48.62 ลด ละ เลิก อบายมุข นอกจากนี้ เมื่อสอบถามว่าหากมีโอกาสไปทำบุญวันวิสาขบูชาจะชวนใครไปด้วย อันดับ 1 ระบุว่าจะชวน พ่อแม่ พี่ น้อง รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่า ตายาย แฟน/คู่สมรส เพื่อน/เพื่อนที่ทำงาน/เพื่อนบ้าน

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ผลสำรวจยังสอบถามภาครัฐ และ วธ. ควรจัดกิจกรรมประเภทใด เพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น อันดับ 1 บอกว่า ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น รองลงมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย และน่าสนใจ จัดประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ประกวดภาพถ่าย คลิปวีดิโอ หนังสั้น ฯลฯและร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในทุกเทศกาลนอกจากนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพระนักเทศน์ ที่มีวิธีการและรูปแบบในการเทศน์ที่สนุกสนานและสอดแทรกธรรมะเพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้น อาทิ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ฯลฯ และร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายกรัฐมนตรี ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ฯลฯกระทรวงวัฒนธรรม สวนดุสิตโพล วันวิสาขบูชา เวียนเทียน