อนุฯบอร์ดเกาะรัตนโกสินทร์ปิ๊งไอเดียออกกม.คุมสีหลังคา-ผนังอาคาร

24 May 2018


"บิ๊กป้อม"เป็นประธานประชุมบอร์ดอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์  มอบหมายกรมโยธาฯศึกษาการพิจารณาออกกฎหมายคุมสีของหลังคาและผนังอาคารในเขตเกาะรัตนโกสินทร์

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561)ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสีของหลังคาอาคาร และสีของผนังอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ที่มีการเสนอแนวคิดการออกกฎหมายดังกล่าว  ทั้งภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ชั้นนอก และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการให้ความสำคัญต่อพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพราะกรุงรัตนโกสินทร์อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย

การออกกฎหมายฯ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้ และอธิบายรายละเอียดของการบังคับใช้ให้ชัดเจน และไม่ควรส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป  แต่ควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ และต้องคำนึงถึงการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ในลักษณะของการรักษาอาคารเดิม ส่งเสริมการพัฒนาขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกันครอบคลุมทุกมิติ โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายและเครื่องมือทางการเงิน เช่น การควบคุมป้ายโฆษณา การควบคุมความสูงของอาคาร การกำหนดระยะถอยร่น การให้สิทธิทางภาษีแก่เจ้าของอาคารที่มีคุณค่า การจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคาร โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (7)(10)(11)(12) เป็นต้น

ซึ่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) และปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบการควบคุมแบบซ้อนทับ (Overlay Control) เพื่อการรักษาลักษณะเฉพาะของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยดำเนินการมากกว่าการควบคุมสีของอาคารและสีของหลังคา เช่น การควบคุมแนวอาคาร (Build-to-Line) ของอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หากมีการสร้างขึ้นใหม่ไม่ต้องมีระยะถอยร่น เพื่อรักษาลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของย่าน แนวอาคาร การควบคุมสีและวัสดุ (Color and Material Control) และการควบคุมป้ายโฆษณา (Signage Control)จากนั้นที่ประชุมมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังคา คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ควบคุมสี