ดีเดย์ 25 พ.ค.ห้องเย็นเพิ่มปริมาณรับซื้อกุ้ง 10 ตัน/ราย

22 May 2018


ดีเดย์ 25 พ.ค.ห้องเย็นเพิ่มปริมาณรับซื้อกุ้ง 10 ตัน/ราย

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เดินหน้าจัดทำ โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถขายกุ้งภายใต้โครงการฯ ให้กับห้องเย็นซึ่งเป็นคู่ซื้อขายได้รายละไม่เกิน 6 ตัน ในราคานำตลาด เป็นระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2561 โดยตั้งเป้าการรับซื้อปริมาณรวม 10,000 ตันทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครเกษตรกรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้นประมาณ 1,200 ราย และมีห้องเย็นเข้าร่วมรับซื้อกุ้งในโครงการฯ จำนวน 24 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง 23 จังหวัด ซึ่งจากข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ พบว่าปริมาณผลผลิตที่จะทำการซื้อขายภายใต้โครงการฯ กับห้องเย็น ยังคงต่ำกว่าเป้าการรับซื้อที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กรมประมงร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้หารือร่วมกัน ในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งเข้าสู่ห้องเย็น โดยจะเพิ่มการรับซื้อจากเดิมรายละ 6 ตัน เพิ่มเป็นรายละไม่เกิน 10 ตัน และยังคงยืนยันราคาการรับซื้อกุ้งตามขนาด ดังนี้
ขนาดกุ้งขาวแวนนาไม 40 ตัว/กก.รับซื้อหน้าฟาร์ม170 บาท/กก. ,50ตัว/กก.รับซื้อหน้าฟาร์ม 160บาท/กก. , 60ตัว/กก.รับซื้อหน้าฟาร์ม 145บาท/กก. , 70ตัว/กก. รับซื้อหน้าฟาร์ม135บาท/กก. ,80ตัว/กก. รับซื้อหน้าฟาร์ม130บาท/กก. ,90 ตัว/กก.รับซื้อหน้าฟาร์ม125บาท/กก. และ 100 ตัว/กก.รับซื้อหน้าฟาร์ม125บาท/กก.

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า ความช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถพยุงไม่ให้สถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะสามารถส่งมอบกุ้งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการฯ สอบถามรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเกษตรกร กรมประมง ผู้เลี้ยงกุ้ง กุ้งแวนนาไม