กก.สหกรณ์สโมสรรถไฟเจรจาเจ้าหนี้15แห่งเห็นชอบแผนชำระหนี้

21 May 2018


สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด บรรลุข้อหารือในแนวทางแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ในวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท กับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง โดยเจ้าหนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก พร้อมทั้งผ่อนปรนการชำระหนี้บางส่วน เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินงาน สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนได้

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ผลสรุปร่วมกันกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง ถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ จะได้นำไปปฏิบัติ โดยเป็นผลมาจากการพิจารณาร่วมกันถึง 4 ครั้ง ในเดือนเมษายน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในการให้ความเห็นใจ เสนอแนะ ช่วยเหลือให้ความเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว
ทั้งนี้ ในแผน ฯ สหกรณ์เจ้าหนี้ได้อนุเคราะห์ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาลง 1 % พร้อมทั้งยินยอมให้กำหนดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีในอัตรา 4 % และได้ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินกู้ในห้วง 2 - 3 เดือนแรก เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ นำเงินส่วนนี้ไปเสริมสภาพคล่องที่จะสามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกของตนเองที่เดือดร้อน และยื่นคำขอกู้เงินรออยู่แล้วได้
“การหารือร่วมกันทั้ง 4 ครั้ง เป็นไปด้วยดีมีบรรยากาศที่เป็นมิตร มีไมตรีเห็นอกเห็นใจ และพร้อมใจกันที่จะร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ จึงถือเป็นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม “วิถีสหกรณ์” อย่างแท้จริง ซึ่งต่อจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ จะได้ส่งแผนดังกล่าวให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละสหกรณ์พิจารณา อย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะได้จัดทำเป็นข้อตกลง ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ กับสหกรณ์เจ้าหนี้แต่ละรายต่อไป ซึ่งกำหนดจะเริ่มดำเนินการตามแผนให้ทันในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ และทุกฝ่ายได้ตกลงที่จะให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน รวมทั้งเมื่อแผนดำเนินไปครบ 1 ปี ให้มีการพิจารณาทบทวนแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง”

นายณรงค์พล กล่าวต่อว่า ในส่วนเจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ อีก 2 แห่ง ที่เป็นสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด นั้น คณะกรรมการชั่วคราวของสหกรณ์ ฯ ได้เข้าพบเจรจาเพื่อขอผ่อนปรนการชำระหนี้แล้ว ในเบื้องต้นมีแนวโน้มเป็นไปด้วยดี ซึ่งผลการพิจารณาของธนาคารน่าจะได้ข้อสรุปในไม่ช้านี้ สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ ในส่วนคดีอาญา รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการ ฯ ชุดที่ 7 - 11 แทนสหกรณ์ไว้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อตั้งข้อหาของพนักงานสอบสวนของ สน.บางรัก และ สน.ปทุมวัน โดยคณะกรรมการชั่วคราวได้แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ ฯ ตามข้อบังคับ ฯ เพื่อไปดำเนินการทางคดีนี้ต่อไปแล้ว ในส่วนคดีแพ่งที่ต้องรับผิดทางละเมิด รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการ ฯ ชุดที่ 7 - 11 เช่นเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุด และในส่วนของการเรียกเงินกู้คืนจากสมาชิกผู้กู้ 6 ราย ที่ผิดสัญญาชำระหนี้แล้วทั้ง 199 สัญญา วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการชั่วคราวกำลังดำเนินการจัดจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้องคดีเรียกหนี้คืนแล้วนอกจากนั้นทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ยังได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงขอฝากให้สมาชิกทั้งฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ และฝ่ายสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 สหกรณ์ จงมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสหกรณ์ในครั้งนี้ ซึ่งทางฝ่ายราชการในทุกระดับชั้นตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำชับและสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่เพื่อระงับความเสียหายและความเดือดร้อนของสมาชิกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยได้ติดตามให้รายงานผลการปฏิบัติทุกระยะด้วยแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ แผการชำระหนี้เงินกู้