ป.ป.ช. เชือด "เมียอริสมันต์" ร่ำรวยผิดปกติ!

21 May 2018


ป.ป.ช. ฟัน "ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง" ร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 42 ล้านบาท ส่ง อสส. ฟ้องศาลนักการเมือง ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จากการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งกับกรณีพ้นจากตำแหน่ง พบว่า นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จำนวน 21,534,084.34 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง โดยมี นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง พบว่า มีการทำรายการฝากเงินและถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก และยังพบว่า นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ได้ซื้อทรัพย์สินระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนมาก อันเป็นการมีพฤติการณ์ โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ ของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 4 รายการ รวมมูลค่า 15,545,143.33 บาท ดังนี้

1.บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี เป็นเงินจำนวน 845,143.33 บาท
2.ที่ดินในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง พร้อมบ้านพักอาศัย มูลค่ารวม  9 ล้านบาท
3.ที่ดินในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แปลง มูลค่า 1.5 ล้านบาท
4.รถยนต์ BMW รุ่น 730 Ld ป้ายทะเบียนชั่วคราว ถ 8988 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง MMFYG 44040 DZ30453 มูลค่า 4.2 ล้านบาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง แล้วมีมติว่า นางระพิพรรณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 42,816,226.64 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร 6 บัญชี จำนวนเงิน 27,618,954.64 บาท ที่ดิน  3 แปลง มูลค่า 9,492,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 2 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท  และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน 1.9 ล้านบาท ตามรายการดังต่อไปนี้

1.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนางระพิพรรณ รวมเป็นเงิน 8,935,300 บาท
2.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการเคหะแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนางระพิพรรณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ฝากเงินสด จำนวน 232,700 บาท
3.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน บัญชีประจำ ชื่อบัญชีนางระพิพรรณ รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท
4.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนางระพิพรรณ รวมเป็นเงิน 11,842,000 บาท
5.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีนางระพิพรรณ รวมเป็นเงิน 1,008,954 บาท

6.ที่ดินโฉนดเลขที่ 79819 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร (บางซื่อ) กทม. เนื้อที่ 1 งาน 11 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 79820 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร (บางซื่อ) กทม. เนื้อที่ 1 งาน 10 ตารางวา กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณ จำนวนเงิน 7,992,000 บาท
7.บ้านเลขที่ 342/3 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม. กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณ มูลค่า 2 ล้านบาท
8.รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 730 Ld หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง  MMFYG 44040 DZ30453 เลขทะเบียน ถ-8988 (ป้ายแดง) จำนวนเงิน 1,805,272 บาท กรรมสิทธิ์ของบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) โดยนางระพิพรรณ เป็นผู้ครอบครอง
9.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายอริสมันต์ รวมเป็นเงิน 6 แสนบาท
10.ที่ดินโฉนดเลขที่ 7449 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1.5 ล้านบาท เฉพาะส่วนของนางสาวจันทาภา พิษณุไวศยวาท
11.เงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชี นางจิราวรรณ (ชื่อเดิม นางระพิพรรณ) และนายอริสมันต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ชำระเงินสดจำนวน 1.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ทรัพย์สินของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 38 ทั้งนี้ หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภายในอายุความสิบปี ตามนัยมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ด้วย
ป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ