นายกฯเร่งขีดความสามารถเเข่งขันยก”ไทย”เข้าเวทีระดับสากล

19 May 2018


นายกฯเร่งขีดความสามารถเเข่งขันยก”ไทย”เข้าเวทีระดับสากล

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า” เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและประชาคมโลก 3 ปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการลงทุน วงเงินกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ในแทบทุกโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งถนน ทางด่วน มอเตอร์เวย์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สนามบิน และสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาผมได้กล่าวมาเป็นระยะ ๆ แล้ว ทุกอย่างก็มีขั้นตอนการดำเนินการอยู่ ปีนี้จะผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องอีก รวมวงเงินราว 1 ล้านล้านบาท อาทิ

รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน, รถไฟฟ้าสีแดงอ่อน - แดงเข้ม - สีม่วงใต้, รถไฟทางคู่ ระยะ 2 จำนวน 7 เส้นทาง, ปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง, ทางยกระดับ - ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ อีกหลายเส้นทาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมอีกกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา, ลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข, เชื่อมโยงการค้า e-Commerce จากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาทั้งนี้ การลงทุนโครงสร้างดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบ อาทิ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 5 ปี พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ อย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ให้ผู้ประกอบการ 200 ราย รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานฝีมือมากกว่า 25,000 คน คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินี้กว่า 12,000 ล้านบาทในปีแรก และเพิ่มเป็น 200,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีตามแผน

ทั้งนี้ EEC จะเป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชายแดน 10 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว จำนวน 51 โครงการ เป็นวงเงินราว 9,000 ล้านบาท นอกจากนี้จะมีการจัดทำผังเมือง การจัดหาที่ดิน การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเพิ่มเติม เราต้องมีการบริหารจัดการแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบบริหารจัดการภายในพื้นที่ ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัย การบริหารจัดการน้ำและขยะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลในเรื่องความมั่นคงชายแดน

ซึ่งนอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างมากในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและการอนุมัติ-อนุญาตต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสยิ่งขึ้น ช่วยทำให้การจัดอันดับ Ease of Doing Business ของไทยดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 20 อันดับ ในการประเมินครั้งที่ผ่านมาก็มีผลกับการค้าการลงทุนของประเทศเราด้วย”โครงสร้างพื้นฐาน ศาสตร์พระราชา เพิ่มขีดความสามารถ คมนาคมขนส่ง