จดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เม.ยสูงสุดรอบ10ปีคาดทั้งปี8หมื่นราย

18 May 2018


จดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ เมษายนสูงสุดในรอบ 10 ปี คาดทั้งปีจะมีธุรกิจจัดตั้งใหม่มากถึง 80,000 ราย จากปัจจัยเศรษฐกิจโต การลดขั้นตอนการจดทะเบียน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ เดือนเมษายน 2561 พบว่า มีจำนวน 5,120 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 6,728 ราย ลดลงจำนวน 1,608 ราย คิดเป็น 24% และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 จำนวน 4,783 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ราย คิดเป็น 7% อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนเดือนเมษายนปีนี้รับว่าเป็นการเติบโตสูงในรอบ 10 ปี

โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร และธุรกิจภัตตาคารขณะที่ มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนเมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 36,362 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 25,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11,107 ล้านบาท คิดเป็น 44% และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 จำนวน 21,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14,530 ล้านบาท คิดเป็น 67%ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 พบว่า มีจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ จำนวน 795 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 928 ราย ลดลงจำนวน 133 ราย คิดเป็น 14% และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 จำนวน 878 ราย ลดลงจำนวน 83 ราย คิดเป็น 9% ขณะที่ ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
ขณะที่ มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนเมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,893 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 3,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,724 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 เท่า และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 จำนวน 3,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,941 ล้านบาท คิดเป็น 1 เท่า

อย่างไรก็ดี ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 เม.ย.61) ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 699,511 ราย มูลค่าทุน 17.55 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 184,942 ราย คิดเป็น 26.44% บริษัทจำกัด จำนวน 513,382 ราย คิดเป็น 73.39% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,187 ราย คิดเป็น 0.17%

สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม –เมษายน 2561) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 25,169 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 1,584 ราย คิดเป็น 7 % เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 2560) ซึ่งมีจำนวน 23,585 ราย ขณะที่ การจดทะเบียนเลิก 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2561 ) มีจำนวน 3,883 ราย ลดลง จำนวน 24 ราย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 3,859 รายอย่างไรก็ดี กรมฯคาดว่าแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในปี 2561 จะมีไม่น้อยกว่า 75,000 ราย อาจจะขยายตัวได้ถึง 80,000 รายได้ ซึ่งสอดคล้องอัตราการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา และประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ที่สะท้อนจากการปรับเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2561 โดย IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของไทยเป็น 3.9% จากเดิม 3.5% นอกจากนี้ กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of Doing business) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (Flat Rate) และลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 30% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ ให้ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของ นิติบุคคลต่ออีก 1 ปี โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้คาดว่าหากมาตรการมีความชัดเจนจะช่วยผลักดันให้เกิด การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะขยายตัวไปได้มากกว่าเป้าที่มองไว้อสังหาริมทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนธุรกิจ ก่อสร้าง