ตั้งระบบ 'บิ๊กดาต้า' เกาะติดแผนปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ชาติ

21 May 2018


รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ร่วมกับประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ใช้ระบบสารสนเทศ EMENSCR เกาะติดความคืบหน้าจากทุกหน่วยงาน ขีดเส้นทำแผนปฏิบัติการต้องเสร็จ มิ.ย. นี้ พร้อมรับทราบแนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างอนาคตคนไทย เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม แก้โกง สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ และการเปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ กับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกรอบระยะเวลาการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ


12324_185x145

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : EMENSCR) ซึ่งสำนักงานฯ ดำเนินการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
อีกทั้ง รับทราบความสอดคล้องของร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 ในประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 ให้จัดทำ 1 แผนแม่บท ต่อ 1 ยุทธศาสตร์ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี แบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาตามแผนช่วงละ 10 ปี และควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศอย่างสม่ำเสมอ มีสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 บทนำ อาทิ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนา กรอบแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามเป้าหมาย และส่วนที่ 3 แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนรองรับ และแผนงานโครงการสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และการจัดลำดับความสำคัญกิจกรรมในโครงการของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบด้วย 1.โครงการที่ทำได้เลย (Quick Win) 30 เรื่อง 2.โครงการปฏิรูปสำคัญ (Flagship) 110 เรื่อง 3.กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำความสอดคล้องและเชื่อมโยง ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี และ 4.กฎหมายที่ต้องปรับปรุงใหม่ประมาณ 80 เรื่อง

โดยในส่วนกิจกรรมในโครงการของแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 1.เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างอนาคตคนไทย เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม 3.แก้โกง สร้างความโปร่งใส 4.การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ และ 5.เปลี่ยนระบบราชการเพื่อประชาชน ซึ่งนำมาบูรณาการร่วมกับการปฏิรูปเร่งด่วนอื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับการดำเนินการระยะต่อไปนั้น 1.หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลโครงการและแผนการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561) รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561) ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 ที่จะสามารถชี้ให้เห็นการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิรูปประเทศ และนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหากิจกรรมแผนงาน รวมถึงโครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ สามารถเรียกข้อมูลมาตรวจสอบและกำกับติดตามได้อย่างต่อเนื่อง

2.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะดำเนินการผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญและเร่งด่วน ที่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน ขณะที่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศประเทศด้านต่าง ๆ ยังคงสามารถกำกับประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ และหากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ประสบอุปสรรคในการกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินการลดอุปสรรคนั้นและก้าวเดินหน้าได้ต่อไป

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการตามความเห็นในการประชุมครั้งนี้ โดยการเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นำร่องเปิดสตาร์ตอัพ! ต่อยอดบิ๊กดาต้าภาครัฐ
พณ. ทำบิ๊กดาต้าข้อมูลการค้าไทย  หนุน "ใช้ต่อยอดทางธุรกิจ"
วิษณุ เครืองาม ฐานเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ บิ๊กดาต้า แผนปฏิรูป Thansettakij ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ