'วิวัฒน์' เปิดเวทีรับฟังความเห็นแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่

17 May 2018


รมช.เกษตร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ 17 พ.ค. นี้ ถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ให้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข หวังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนจะรวบรวมส่งประกอบกับร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงแก้ไขจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์และชุมชุมสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นว่า ในแต่ละมาตราที่แก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกรณ์หรือไม่ และให้เสนอความเห็นว่าควรจะรับหรือไม่รับในแต่ละมาตรา

ทั้งนี้ ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รวบรวมรายละเอียด ก่อนจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุม ครม. ได้ส่งมอบกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนในข้อกฎหมาย จึงมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง
สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งการประชุมในวันที่ 17 พ.ค. 2561 จะเริ่มตั้งแต่ 9.30 - 16.30 น. ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประชุมแบบ Video Conference ถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเชิญผู้บริหารสหกรณ์และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดของร่างกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ หรือ สมาชิกสหกรณ์ ได้แสคงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาสหกรณ์ในยุคปัจจุบันด้วย

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการยกร่างเพื่อแก้ไข จะส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีความสะดวกและคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในร่างกฎหมายยังมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์  รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจากเดิมต้องเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะมีการตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากขึ้นด้วย ซึ่งภายลังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์นำไปประกอบกับร่างกฎหมาย ก่อนจะเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเวทีฟังความเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่17 พ.ค.นี้
ชสอ. ฮึดสู้รัฐบาล! เลิกคุมเข้มสหกรณ์
ฐานเศรษฐกิจ สหกรณ์ พ.ร.บ.สหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร Thansettakij