เดือนเมษายน ปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัว 9%

16 May 2018


- 16 พ.ค. 61 - นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าว   สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนเมษายน ปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์สถานพักแรมที่สำคัญ สถานการณ์ชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ และรายได้จาการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมษายน 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,092,725 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,149,095 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ


เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัว 9.38% ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวตลาดหลัก ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ซึ่งขยายตัวสูงถึง 14.46% และ 12.60% ตามลำดับ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย ลาว รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้ 157,438.33 ล้านบาท ขยายตัว 12.52% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และเยอรมนี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 13,701,411 คน ขยายตัว 13.97% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 730,750.51 ล้านบาท ขยายตัว 17.55% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา


สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย มีนาคม ปี 2561 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.31 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 4.32% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย จำนวน 86,643.78 ล้านบาท ขยายตัว 9.72% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา


การท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ Thansettakij