ผู้ถือหุ้นรายย่อย IFECบุกพาณิชย์ทวงถามความคืบหน้าจี้หาข้อสรุปเร่งประชุมผู้ถือหุ้น

15 May 2018


ผู้ถือหุ้นรายย่อย IFEC บุกกระทรวงพาณิชย์ ทวงถามความคืบหน้า พร้อมจี้เร่งหาข้อสรุปการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและสรรหาคณะกรรมการเพิ่มอีก 6 คน

ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสต์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า วันนี้(15 พ.ค.61) ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เดินทางไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและยื่นหนังสือเพื่อเร่งหาข้อสรุปการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทตามมาตร 83 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) รับทราบข้อขัดข้องทางกฎหมายบริษัทมหาชนแล้ว

ทั้งนี้เบื้องต้นทาง สคก.มีแนวทางการแก้ปัญหาอาจดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ใช้มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เป็นข้อปลดล็อกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาใช้ในการดำเนินการจัดประชุม ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) ความเป็นผู้ถือหุ้นมีครบจำนวน 10% โดยดูได้จากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (มาตรา 61) หรือใบหุ้น (มาตรา 58) 2) กำหนดเรื่องที่ร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณา และ 3) ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการจัดประชุมได้ โดยคณะกรรมการต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร เป็นต้น แนวทางที่ 2 การประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกโดยคณะกรรมการ ที่มีประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่ได้ขอหารือกับ สคก. ขณะนี้ สคก. ได้รับทราบรายละเอียดข้อขัดข้องทางกฎหมายทั้งหมดแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่ง สคก. จะเร่งพิจารณาข้อวินิจฉัยดังกล่าวให้ และคาดว่าจะตอบกลับกรมฯ ในเร็วๆ นี้ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงได้มาติดตามความคืบหน้ากับกรมพัฒน์ฯว่า ได้มีการดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ไปถึงไหนแล้ว ในการสนับสนุนให้เกิดการประชุมผู้ถือหุ้นตามกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้หากกรมพัฒน์ยังไม่มีการดำเนินการหรือมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไปติดตามถามความคืบหน้าจนจะกว่าจะได้รับความเป็นธรรม

“ขณะนี้มีคณะกรรมการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียง3คนเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา83 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535ซึ่งต้องมีการสรรหากรรมการเพิ่มอีก6คน และต้องมีการจัดประชุมเป็นการเร่งด่วนภายใน30วัน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเดินทางติดตามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”กระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น IFEC อินเตอร์ ฟาร์อีสต์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น