ธปท.ออกประกาศเปิดทางให้ถือหุ้นแบงก์ตปท.ได้เกิน 10%

13 May 2018


รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แจ้งว่า ธปท. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2561 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่9 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแม่ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของสถาบันการเงินไทยสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยรวม รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)ประกาศดังกล่าวนั้น ผ่อนผันให้บริษัทแม่ถือ หรือมีหุ้นในสถาบันการเงินในต่างประเทศเกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของสถาบันการเงินในต่างประเทศนั้น โดยไม่มีอำนาจควบคุมกิจการได้ ทั้งนี้ ให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี ในกรณีที่บริษัทแม่ถือหรือมีหุ้นในสถาบันการเงินในต่างประเทศจนมีอำนาจควบคุมกิจการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน โดยให้บริษัทแม่นำงบการเงินของสถาบันการเงินในต่างประเทศดังกล่าว มาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และให้ถือว่าสถาบันการเงินในต่างประเทศนั้นเป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จากการขออนุญาตเป็นการรายงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันการเงินหลายแห่งมีแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น แต่การขยายธุรกิจดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ที่บางประเทศไม่ให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนจนมีอำนาจควบคุมกิจการในสถาบันการเงินท้องถิ่น หรืออาจมีข้อจำกัดในการถือหุ้นจากการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ธปท.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินไทยขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้ โดยให้สถาบันการเงินยื่นคำขอผ่อนผันเป็นรายกรณี ธปท.จะพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายในประเทศที่สถาบันการเงินจะไปลงทุน ซึ่งห้ามไม่ให้ต่างชาติลงทุนจนมีอำนาจควบคุมกิจการในธนาคารท้องถิ่น หรือข้อจำกัดในการต่อรองทางธุรกิจเป็นสำคัญนอกจากประกาศดังกล่าวแล้ว ธปท.ยังได้ออกประกาศ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อลดข้อจำกัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น

โดยผ่อนผันไม่ต้องนำเงินลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น มาหักจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามสัดส่วนเงินทุนที่มาจากผู้ถือกรมธรรม์ ต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินใดประสงค์จะใช้วิธีอื่น ให้ขออนุญาตเป็นรายกรณีธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มธุรกิจทางการเงิน