ประยุทธ์ชี้! 'นครชัยบุรินทร์' คือ ประตูเชื่อม 'อีอีซี' และ CLMV

13 May 2018


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า เมื่อต้นสัปดาห์ ผมและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับ ซึ่งก็รวมไปถึง 4 จังหวัดทั้งหมดนะครับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอีสานตอนล่าง โดยอาศัยหลากหลายเวที สำหรับหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อีกทั้งสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ถึงกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ที่รัฐบาลเองจำเป็นต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการวางรากฐานการพัฒนาและการลงทุนเพื่ออนาคต โดยมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม "ทั้งประเทศ"

ส่วนในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด ก็จำเป็นต้องมี "แผนพัฒนา" ในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน ที่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นของตนในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน และทั่วถึงนะครับ โดยอาศัยศักยภาพของตน ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่ต้องพูดจากัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้อง เหมือน "เครื่องดนตรี ดีด – สี –ตี – เป่า" ที่เล่นตามโน้ตของตน แต่ออกมาเป็นเพลงเดียวกัน "ทั้งวง"
ที่สำคัญ ต้องคิดให้ "ครบวงจร" เพราะผมไม่อยากให้เป็นเหมือนบางโครงการในอดีต ที่คิดแต่เรื่องสร้าง แต่ไม่คิดเรื่องการบริหารจัดการหลังจากนั้น เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และความคุ้มค่า เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องจัดลำดับความจำเป็น ความสำคัญ ความเร่งด่วน ใน "ภาพรวม" อะไรที่ยังรอได้ อะไรที่รอไม่ได้ การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีวินัยการเงินการคลัง ซึ่งอาจไม่ตอบสนองทุกความต้องการ แต่ก็จะไม่สร้างภาระเกินแบกให้กับรัฐบาลในอนาคตด้วย

สำหรับการประชุมผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และเกษตรกร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือ กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์” นั้น ก็ทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก ได้เห็นศักยภาพของกลุ่มจังหวัดนี้ “ทั้งหมด” ซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
หลายอย่างก็อยู่ในแผนงานโครงการ ซึ่งมีงบประมาณรองรับแล้ว บางอย่างก็ต้องจัดลำดับความเร่งด่วนใหม่ บางอย่างต้องกลับมาพิจารณาศึกษาให้รอบคอบ ทุกมิติ ทุกวงจรก่อนซึ่งรายละเอียดได้มีรายงานข่าวไปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์

ผมขอย้ำนะครับ ว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ เห็นศักยภาพและโอกาสสูงที่จะขับเคลื่อนและยกระดับให้กลุ่มจังหวัดนี้เป็น “ประตูสู่อีสานและ CLMV” เพื่อเชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ตามที่พวกเรามุ่งหวังกันไว้
ผมเห็นว่า "กุญแจสู่ความสำเร็จ" ก็คือ การดำเนินการตามนโยบาย "ประชารัฐ" ที่รัฐบาลนี้ ได้พยายามผลักดันอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมียุทธศาสตร์ "พลังประชารัฐ" 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล, นวัตกรรมและผลิตภาพ, การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ก็คือ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คือ การเข้าใจพื้นที่ เข้าใจประชาชน เข้าใจศักยภาพนะครับ นี่แหละครับ คือ การบริหารงานเป็นภาค เป็นกลุ่มจังหวัด เป็นจังหวัด อย่างแท้จริง ซึ่งทั้ง 4 จังหวัด ก็จะได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป ในการนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. นะครับ ทั้งของแต่ละจังหวัดที่เร่งด่วน และกลุ่มจังหวัดที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ว่ามองว่า ให้จังหวัดนี้มากกว่าจังหวัดโน้น หรือจังหวัดนี้ ไม่ได้อะไรเลย คงเป็นไปไม่ได้
เพราะทุกครั้งที่ไปประชุม ครม. นอกสถานที่ ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดก็เสนอมานะครับ ไป 1 จังหวัด 4 จังหวัด ก็ประชุมด้วย หรือทุกจังหวัดก็มาประชุมด้วย โดยผู้ว่าฯ เข้ามาประชุมแทนนะครับ เข้ามาประชุมด้วยในที่ประชุมร่วมกับฝ่ายภาคเอกชน ธุรกิจ ด้วยนะครับ สภาเกษตรกร อะไรต่าง ๆ ก็เข้ามาหมดนะครับ การค้าอุตสาหกรรม ก็เพื่อเสนอโครงการเข้ามาให้พิจาณาในภาพรวมนะครับ ที่ผ่านมาเราก็อนุมัติในลักษณะนี้ทั้งหมด


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ประยุทธ์' ภูมิใจ "ไทยรับเกียรติประธาน AWEN"
'ประยุทธ์' ย้ำ! เมืองไทยเป็นชาติเกษตรกรรม ไม่ทอดทิ้งเกษตรกร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ CLMV อีอีซี Thansettakij นครชัยบุรินทร์ ประตูเชื่อมอีอีซี