"สมคิด"สั่งบูมโอท็อปจับนักท่องเที่ยวจีน

11 May 2018


ที่ประชุม กอ.นตผ. มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ (11 พ.ค. 2561) ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ จัดสรรงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แต่ยังต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจทันสมัย เพื่อสร้างความโดดเด่นทางการตลาด
2. ต้องกำหนดช่องทางการจำหน่ายให้เหมาะสมสินค้า OTOP พร้อมปรับปรุงการคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มาจำหน่ายบนเครื่องบินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น3. ให้เชื่อมโยงและบูรณาการการท่องเที่ยวกับสินค้า OTOP โดยเน้นการผลักดันในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
4. มอบหมายปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พิจารณาจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการบูรณาการให้การทำงาน ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเกิดผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ชุมชน ครอบคลุมทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ กอ.นตผ.