พาณิชย์ผนึก26ภาครัฐเเละเอกชนรุกเสริมเเกร่งอี-คอมเมิร์ซไทย

10 May 2018


พาณิชย์ผนึก 26 ภาคีรัฐเเละเอกชนเดินหน้าเสริมเเกร่งอี-คอมเมิร์ซไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยทั้งระบบ ซึ่งได้มีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนรวม 26 รายคือ เอกชน ประกอบด้วย ตลาดดอทคอม บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไทยช้อปอีคอมเมิร์ซ แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป ซีแมนทิคทัช (BentoWeb) บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ บลูแอนด์ไวท์ อี-อินดัสทรีเน็ตเวิร์ค เคทีซีโกบอลโลจีสติกส์ ทูซีทูพี(ประเทศไทย) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ภาครัฐ ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และไปรษณีย์ไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้บรรลุความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือ(เอ็มโอยู)วันที่ 17 พ.ค.นี้

โดยผลสรุปในการประชุม คือ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และบริษัทเอกชน จะรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายอี-คอมเมิร์ซไทย เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งระบบ และได้บรรลุข้อตกลง 7 ข้อ ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นคือ 1.การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ โดยจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำ และข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเผยแพร่กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน

2. ส่งเสริมการตลาดทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ในการช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจได้อย่างครบวงจร3.ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 4. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน และระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ทำให้วงการอี-คอมเมิร์ซของไทยเกิดพลังที่แข็งแกร่ง

5. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ จากการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (e-Marketplace) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ

6. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย ที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรให้สามารถพัฒนาระบบขนส่ง (Logistics) และระบบชำระเงิน (Payment) ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

7.กิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซของไทยให้มีความเข้มแข็งกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อี-คอมเมิร์ซไทย