วธ. เตรียมเสนอชื่อ "ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ" สู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

8 May 2018


รมว.วธ. เผย ครม. รับทราบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา "ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ" ผลักดันเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก หนุนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 8 พ.ค. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเตรียมการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกต่อยูเนสโก และติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ทั้งนี้ ครม. มีข้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยให้กรมศิลปากร (ศก.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการ ดังนี้ 1.ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และโบราณสถานที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเร่งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 2.ให้ ศก. ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย

3.ให้ ศก. เร่งรัดขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ให้ ศก. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 5.ให้ ศก. เร่งรัดจำทำรูปแบบรายการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้ทันท่วงที
6.ให้ ศก. ร่วมกับ สวธ. และ จ.บุรีรัมย์ พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ รมว.วธ. มีข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ตรวจราชการแก่หน่วยงานในสังกัด โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัคร นำชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละแห่ง และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“บ้านดิน” มนต์เสน่ห์มรดกโลกแห่งเมืองหนานจิง
ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ มรดกโลก วัฒนธรรม บุรีรัมย์ Thansettakij ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก