จัดสรรงบกลาง 241 ล้านให้สนง.คณะกก.แข่งขันทางการค้า

1 May 2018


จัดสรรงบกลาง 241 ล้านให้สนง.คณะกก.แข่งขันทางการค้า

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (1 พฤษภาคม) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 241 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) หลังจากที่ได้รับโอนงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวน 6.5 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ จึงได้มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยแยกออกมาจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดทางการค้า รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ และรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณา

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระบุว่า พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ถือว่า เป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของการมีกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมายเดิมที่บังคับใช้มานานถึง 18 ปี กฎหมายฉบับนี้จะดูแลผู้ประกอบธุรกิจทุกราย รวมไปถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ยกเว้นหน่วยงานราชการ และเกษตรกร

“กฎหมายฉบับนี้ เหมือนเป็นธรรมนูญของการค้าในการดูแลภาคธุรกิจทุกราย รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ เป็นการดูแลการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ ปรับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายวัฒนศักดิ์ กล่าวกระทรวงพาณิชย์ ครม. งบประมาณ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า