แจงร่างพ.ร.บ.คุ้มครองขายฝากฯเป็นวาระเร่งด่วนชี้เกษตรกรจำนองหนี้นอกระบบกว่า30ล.ไร่

30 April 2018


กอบศักดิ์ แจงร่างพ.ร.บ.คุ้มครองขายฝากที่ดินเป็นวาระเร่งด่วน ระบุมีกว่า30ล้านไร่ที่เกษตรกรใช้จำนองหนี้นอกระบบ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เห็นชอบขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เนื่องจากปัญหาความยากจน ขาดแคลนเงินรองรับปัญหาฉุกเฉิน จึงต้องกู้เงินนอกระบบ โดยใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในสัญญาขายฝาก และเมื่อผิดสัญญาทั้งแบบไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจกระทำจากนายทุน ทำให้ที่ดินจำนวนมากตกไปอยู่ในมือนายทุน เช่น การจงใจผิดนัดของนายทุนเมื่อต้องชำระ กลับเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ทำให้ลูกหนี้ชำระเงินไม่ทันตามกำหนด หรือการทำสัญญาเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อหวังยึดที่ดินทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 150 ล้านไร่ ครึ่งหนึ่งจำนวน 70 ล้านไร่เกษตรกรต้องเช่าทำกิน และสัดส่วน 30 ล้านไร่อยู่ระหว่างจำนองกับเจ้าหนี้นอกระบบ จำนวนนับแสนไร่ได้ขายฝาก ซึ่งมีโอกาสหลุดมือถูกยึดที่ดินสูงมาก เพราะนายทุนมักจะอาศัยช่องโหว่กฎหมายขอเปลี่ยนสัญญาเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่มักไม่หวังดอกเบี้ยเงินกู้แต่หวังยึดที่ดินจากชาวบ้าน

“รัฐบาลจึงถือเป็นวาระเร่งด่วนต้องดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว สาระกฎหมายดังกล่าวจึง กำหนดให้การขายฝากต้องมีนิติกร เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ช่วยดูแลสัญญาตรวจตราความถูกต้อง กำหนดให้ชัดเจนทั้งวันไถ่ถอน แหล่งที่อยู่ และหากเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมภายหลังถือว่าสัญญาเป็นโมฆะระยะเวลากำหนดไถ่ถอน 1 ปี- 1.6 ปี ไม่ใช่ต้องชำระทุก 3 เดือน เพราะมองว่าระยะสั้นเกินไป หากเจ้าหนี้อ้างว่าไม่อยู่เมื่อครบกำหนด ให้นำเงินที่เตรียมชำระหนี้ไปแจ้งต่อ อบต.ในพื้นที่ ระบุในเอกสารว่าเตรียมพร้อมชำระไม่ได้ผิดนัด เพื่อคุ้มครองรายย่อยไม่รู้กฎหมาย”นายกอบศักดิ์ กล่าวเกษตรกร เงินกู้นอกระบบ เกษตรกรรม พ.ร.บ.คุ้มครองสัญญาขายฝากที่ดิน