ผู้ถือหุ้นไฟเขียวการบินไทยออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล.ใช้หนี้-ซื้อฝูงบินใหม่

27 April 2018


ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ได้อนุมัติให้การบินไทยออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และหรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้ฯ) จำนวน 8 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงเดือนเม.ย. 2566 เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ, นำไปใช้ในการจัดหาเครื่องบินฝูงใหม่ที่ได้รับอนุมัติจัดหาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมทั้งใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้การออกหุ้นกู้หรือเสนอขายหุ้นกู้อาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บมจ.การบินไทย กล่าวว่า วงเงินออกหุ้นกู้ 8 หมื่นล้านบาทจะรวมกรอบวงเงินในการจัดซื้อฝูงบินใหม่ด้วย โดยบริษัทจะต้องดำเนินการจ่ายค่ามัดจำในล็อตแรก สำหรับแผนการออกหุ้นกู้ระยะ 5 ปี (2561-2565) นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. นำไปใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและหรือใช้คืนหุ้นเงินกู้ วงเงิน 4 หมื่นล้าน โดยจะใช้คือในปี 2561 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ปี 2562 วงเงิน 9 พันล้านบาท ปี 2563 วงเงิน 6 พันล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 6 พันล้านบาท และปี 2565 วงเงิน 9 พันล้านบาท และ 2. นำไปใช้เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก 4 หมื่นล้านบาท รวมจัดหาฝูงบิน 19 ลำทดแทนเครื่องเก่าที่จะปลดระวางการบินไทย นักลงทุน เครื่องบิน หุ้นกู้ เงินสำรอง