'ปูนซิเมนต์ไทย' แต่งตั้ง 'สถิตย์พงษ์' เป็นประธานกรรมการคนใหม่

26 April 2018


วันที่ 25 เม.ย. 2561 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการในหน้าที่ต่าง ๆ ว่า ตามที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 มี.ค. 2561 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้วนั้น

ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ได้มีมติเลือกตั้ง พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการในหน้าที่ต่าง ๆ และในคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปูนซิเมนต์ไทยออกหุ้นกู้2.5หมื่นล.อายุ3ปี11เดือน
ปูนซิเมนต์ไทยกำไร 1.73 หมื่นล้านเติบโต 29%
ฐานเศรษฐกิจ ปูนซิเมนต์ไทย SCC Thansettakij ประธานกรรมการ SCC พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล