คลอด "สินเชื่อเกษตรประชารัฐ" 9 หมื่นล้าน! ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

25 April 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบให้ กษ. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร

2.อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ย สั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
สาระสำคัญของเรื่อง

1.สถานการณ์ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำในบางช่วง และเกษตรกรขาดอำนาจในการต่อรองราคา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง สถานการณ์ด้านธรรมชาติก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประกอบกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร

2.เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กษ. จึงร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ (2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรโดยมีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 2) เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม และ 3) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
2.โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรขยายธุรกิจในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 2) เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิกของสถาบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพตรงกับสภาพของดิน และราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิก และ 3) เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกร

ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
- ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เกษตรฯผนึกธกส.จัดแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำดันยอดผลิตปุ๋ยสั่งตัด
6หน่วยงานเซ็นMOUเชื่อมข้อมูล เอื้อ “สตาร์ทอัพ”เข้าถึงสินเชื่อเกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ Thansettakij สินเชื่อเกษตรประชารัฐ