“บิ๊กตู่” ไฟเขียว “ม.44” ‘โอนกิจการทีวีจิตอลได้’

24 April 2018


“บิ๊กตู่” งัดม.44 ช่วยทีวีดิจิตอล พักชำระหนี้ 2 ปี ลดค่ามักซ์ 50% เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเปิดโอกาสโอนกิจการได้ แต่ปิดทางต่างชาติเป็นเจ้าของ

- 24 เม.ย. 61 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานประชุม คสช. ซึ่งมีรายงานว่า ที่ประชุมได้หารือมาตราการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช.เรื่อง มาตราการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการที่สุจริตแต่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไปแล้วนั้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งดังนี้

ผู้รับใบอนุญาตตามคำสั่ง 76/2559 หรือประกาศรายใดไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่เหลือ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยัง สำนักงาน กสทช.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเพื่อขอพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามคำสั่งที่ 76/2559 หรือ

ประกาศ

ให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาการพักชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งตามวรรคหนึ่งและกำหนดระยะเวลาการพักชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช.ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขอื่นตามคำสั่งที่ 76/2559 หรือประกาศ

ในระหว่างเวลาพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ตามวรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดให้แก่ สำนักงาน กสทช.โดยให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

ให้ กสทช.และสำนักงาน กสทช. หรือ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ (ค่ามักซ์) ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นจำนวนเงินในอัตรา 50%ของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นระยะเวลายี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการโอนกิจการได้ โดยไม่ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของ

ทั้งนี้ การดำเนินการโดยใช้อำนาจตาม ม.44 ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจแต่อย่างใด แต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการและให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นประโยชน์กับประชาชนและไม่ได้ทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 22 บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมมาแล้วประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังเหลืออีกประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ยกเลิกมูลหนี้ เพียงแต่วางมาตรการพักชำระหนี้ขยายเวลาออกไปเท่านั้น

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการหามาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป


ม.44 ทีวีดิจิตอล อุ้มทีวีดิจิตอล ทีวีดิจิทัล