รัฐแก้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะห้ามก่อม็อบทำเนียบ-สภา-ศาล

23 April 2018


สำนักนายกฯเปิดรับฟังความเห็นแก้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ห้ามชุมนุมในรัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวเขตพระบรมมหาราชวัง พร้อมคุมเข้มม็อบ ห้ามชุมนุม ทำเนียบรัฐบาล-สภา-ศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดรับฟังความเห็น ประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การจัดการชุมนุมสาธารณะและบริเวณโดยรอบพื้นที่พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพำนัก หรือสถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ หรือการจัดการชุมนุมสาธารณะและภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาล เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติเนื่องจาก พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้มาเป็นระยะหนึ่งพบว่า การกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี 150 เมตรจากสถานที่สำคัญยังไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการกำหนดแนวเขตพื้นที่ห้ามชุมนุมสาธารณะจากสถานที่สำคัญยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิไว้ นอกจากนี้ ถ้อยคำบางประการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 วรรคหนึ่งและวรรคสอง พร้อมเปิดรับฟังความเห็น ประชาชนเป็นการทั่วไปใน 2 ประเด็นคือ
1.เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้การจัดการชุมนุมสาธารณะหรือการชุมนุมสาธารณะในระยะ 1 กิโลเมตรจากแนวเขตพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพำนัก หรือสถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ/สถานที่สำคัญ จะกระทำมิได้

2. เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมให้การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้นสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ