มติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 ราย

19 April 2018


นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ, นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระ 2 ปี เริ่ม 28 พ.ค. 2561-27 พ.ค. 2563
ตามที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 ท่าน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พ.ค. 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ได้มีมติเลือก นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ และ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2563

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกัน 2 วาระแล้ว ซึ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ BMSCG ETF เข้าจดทะเบียน เริ่มซื้อขาย 27 มี.ค.นี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้คำมั่นส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในภาคธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ Thansettakij กรรมการหลักทรัพย์ฯ