เปิดเอกสาร เด้งปลัดพม. โยกปลัดคลัง-เลขาสศช. จบใน 2 วัน

11 April 2018


- 11 เม.ย. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 เม.ย. 2561 มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งแทนโดยได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังนี้ 1. กระทรวงพม. ขอรับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพม. 2. สำนักงานสศช. ขอรับโอน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสศช. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งเรื่องนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบเอกสารต้นเรื่องก่อนที่ครม.จะมีมติอนุมัติในวันที่ 10 เม.ย. พบว่า เอกสารต้นเรื่องมาจากกระทรวงพม.ในวันที่ 9 เม.ย.

เอกสารฉบับแรก เป็นคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ 274/2561 เรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อน ลงนามโดย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 8 เมษายน 2561 ระบุว่า


ด้วยนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนัดงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับเงินเดือน 76,340 บาท มีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งมาว่ามี่พฤติการณ์ทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏว่ามีกรณีมีมูลอันควรเชื่อว่า นายพุฒิพัฒน์ ดำเนินการหรือร่วมกันดำเนินการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และเป็นเหตุให้มีคำสั่งกระทรวงพม. ที่ 245/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่นายพุฒิพัฒน์ นอกจากนี้ สื่อมวลชนหลายแขนงได้ออกข่าวเรื่องการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเป็นระยะๆ ซึ่งพาดพิงถึงข้าราชการของกระทรวงพม. ในนิคมสร้างตนเองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหลายจังหวัด รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมในสังกัดกระทรวงพม. ด้วย

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทำให้เห็นว่ามูลกรณีเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานของกระทรวงพม. เป็นอย่างมาก หากจะให้ นายพุฒิพัฒน์ อยู่ในหน้าที่ราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการซึ่งเป็นเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ 78(1) ของกฎก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 และได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การสอบสวนพิจารณาเป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีพยานบุคคลและพยานเอกสารจำนวนมากที่คณะกรรมการสอบสวนวินัย จะต้องนำสืบในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบข้อ 78 และข้อ 83 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 จึงให้นายพุฒิพัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

อนึ่งหากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา 101 และมาตรา 122 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบข้อ 79 และข้อ 84 ของกฎก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์นี้


วันเดียวกัน (9 เม.ย. 61) พล.อ.อนันตพร ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 10 เม.ย. 2561 โดย หนังสือระบุว่า ด้วยกระทรวงพม. ได้มีคำสั่งที่ 274-276/2561 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2561 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพม. ออกจากราชการไว้ก่อน โดยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ดำเนินการหรือร่วมกันดำเนินการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ฯ โดยมิชอบ จนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ตามคำสั่งกระทรวงพม. ลับมากที่ 245/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวน 3 ราย คือ 1. นายพุฒิพัฒน์ ปลัดกระทรวงพม.  2. นายณรงค์ คงคำ รองปลัดกระทรวงพม. 3. นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.

โดยที่ข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง การสั่งให้ออกจาราชการไว้ก่อนจึงต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป


จากนั้นถัดมาอีกหนึ่งวัน วันที่ 10 เม.ย. 2561  ซึ่งเป็นวันประชุมครม. ปรากฏว่า พล.อ.อนันตพร ทำหนังสือถึงนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การโอนข้าราชการ ระบุว่า ด้วยกระทรวงพม. พิจารณาแล้วเห็นว่านายปรเมธี วิมลศิริ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงมีความประสงค์ขอรับโอน นายปรเมธี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพม. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

จากนั้นวันเดียวกัน นายกอบศักดิ์ ทำหนังสือตอบกลับถึงพล.อ.อนันตพร เรื่อง การโอนข้าราชการ ระบุว่า ตามที่กระทรวงพม. มีความประสงค์ขอรับโอน นายปรเมธี เลขาธิการสศช. ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพม. นั้น สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอรับโอนข้าราชการรายดังกล่าว


จากนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพม. โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงพม. พิจารณาเห็นว่า นายปรเมธี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงได้รับโอน นายปรเมธี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพม. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอเข้าครม.ต่อไป อนึ่งขอยกเลิกชั้นความลับการเสนอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ครม.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

และในวันเดียวกัน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ด้วยสำนักงานสศช. พิจารณาเห็นว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงประสงค์ขอรับโอนนายสมชัย มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสศช. สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายินยอมการโอนข้าราชการดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากนั้นรมว.คลัง ทำหนังสือตอบกลับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การโอนข้าราชการ ระบุว่า ตามที่สศช. มีความประสงค์ขอรับโอนนายสมชัย ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสศช. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอรับโอนข้าราชการดังกล่าว


ถัดมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงเลขาธิการครม. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสศช. โดยระบุว่า ด้วย สำนักงานสศช. สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า นายสมชัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงได้รับโอนนายสมชัย มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสศช. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดเสนอครม.ต่อไป อนึ่งขอยกเลิกชั้นความลับกรเสนอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ครม.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป


ฐานเศรษฐกิจ สมชัย สัจจพงษ์ เด้ง โยกย้าย ปรเมธี วิมลศิริ พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ Thansettakij